Degëzimi (switch)

https://play.golang.org/p/Je35FFMxj6_- Rezultati: Blloku i kodit pas default ekzekutohet nëse nuk është plotësuar asnjë prej kushteve me case. Urdhëri default nuk është i domosdoshëm nëse logjika e kodit nuk e kërkon.…

Emërtimet e fajllave dhe identifikatorëve në Go

Programet përbëhen nga: Fjalët kyçe (keywords), Konstantat (constants), Variablat (variables), Operatorët (operators), Tipet (types), dhe Funksionet (functions). Go i përket gjuhëve programore case-sensitive, pra është ka rëndësi nëse shkronjat janë…

HTML, CSS dhe JavaScript për fillestarë

Ndër librat e parë shqip që përmbledh bazat e HTML5, CSS3 dhe Javacript.

Laravel PHP Framework Training

Price 230 Euro (20% discount for bachelor students) Application deadline March 12 Course Details Many other training companies claim that creating a Web application is easy and can be done…

WordPress Training

Price 230 Euro (20% discount for bachelor students) Application deadline March 15 Course Details ☆  Course Overview More than 25 percent of the websites in the world are powered by WordPress.…

PHP 7 Web Application Development

Price 230 Euro (20% discount for bachelor students) Application deadline March 12, 2021 Course Details ☆  Abstract Many other training companies claim that creating a Web application is easy and can…

Web Design (Online Training)

Price 99 Euro Application deadline February 28 Course Details ☆   Concepts of Web Design Objectives during this module: • Principles of Web design• HTTP protocol, World Wide Web• Web server…

CSS transformimet

2D Me vetinë transform mund të kryhen transformimet vijuese 2-dimensionale: translate() translateX() translateY() rotate() scaleX() scaleY() scale() skewX() skewY() skew() matrix()

A simple PSR-4 router for PHP

The alkimisti/simplerouter package is a simple router for PSR-4 PHP applications. In order to make composer to autoload application classes, we should add autoload key and under psr-4 we set…

Different <h1> size inside <article>, <aside>, <nav> and <section>

Google Chrome has a special pseudoclass :-webkit-any which is used by default to assign CSS values for font-size property to a group of elements: <article>, <aside>, <nav> and <section>. The…