Dart: Bazat

Bazat

hello.dart

void main() {
  print("Hello, World");
}

Kompajlimi:

dart hello.dart

Kodi mund të testohet edhe në https://dartpad.dartlang.org/

Rezultati në terminal:

Hello, Word

Deklarimi i variablave

void main() {
 var x = 5;
  print(x);
}

Rezultati në terminal:

5

Shohim se Dart bën type inferring, d.m.th. mund ta përcaktojë tipin prej vlerës së dhënë variablit, në këtë rast x është integer sepse vlera e dhënë është 5.


Variablat mund t’i deklarojmë edhe në mënyrë eksplicite, në këtë rast duke e deklaruar variablin x si int (integer), dhe atë y si double:

void main() {
 int x = 5;
 double y = 7.25;

  print(x);
  print(y);
}

https://dartpad.dartlang.org/203403c33b4826dfe0d952397b785a52

Rezultati në terminal:

5
7.25

Tipet janë objekte në Dart, prandaj mund t’i thërrasim metodat e caktuara, si në këtë shembull ku kërkojmë vlerën absolute të variablit x.

void main() {
 var x = -5;
 var y = x.abs();
  print(y);
}

Rezultati në terminal:

5


Në varësi të tipit, na ofrohen metoda të caktuara. Shembull me metodat ndaj një tipi string:

void main() {
 var a = "Pershendetje";
 var t = a.contains("etje");
  print(t);
}

Rezultati në terminal:

true

Tipet

Dart posedon 7 tipe primitive:

 • Numbers
 • Strings
 • Boolean
 • Lists
 • Maps
 • Runes
 • Symbols