Krijimi i një Java projekti

Programet bazike Java programet e thjeshta mund t’i shkruajmë duke përdorur çfarëdo editori të tekstit, si p.sh. Notepad. Brenda editorit e shënojmë kodin vijues: E ruajmë si fajll me emrin…