Formularët

Formulari formohet me: Atributi method Përcakton HTTP metodën për dërgimin e të dhënave të formularit në server. Mund të ketë njërën nga vlerat: GET POST

HTML Entity List

ASCII Characters (Printable) Character Entity Name Entity Number Description     Space ! ! Exclamation mark “ " Quotation mark # # Number sign $ $ Dollar sign % %…

HTML/CSS color names

Color Name Hex. RGB Color aliceblue #F0F8FF rgb(240, 248, 255) antiquewhite #FAEBD7 rgb(250, 235, 215) aqua #00FFFF rgb(0, 255, 255) aquamarine #7FFFD4 rgb(127, 255, 212) azure #F0FFFF rgb(240, 255, 255)…