Degëzimi (switch)

https://play.golang.org/p/Je35FFMxj6_- Rezultati: Blloku i kodit pas default ekzekutohet nëse nuk është plotësuar asnjë prej kushteve me case. Urdhëri default nuk është i domosdoshëm nëse logjika e kodit nuk e kërkon.…

Emërtimet e fajllave dhe identifikatorëve në Go

Programet përbëhen nga: Fjalët kyçe (keywords), Konstantat (constants), Variablat (variables), Operatorët (operators), Tipet (types), dhe Funksionet (functions). Go i përket gjuhëve programore case-sensitive, pra është ka rëndësi nëse shkronjat janë…