Dart: Funksionet

https://dartpad.dartlang.org/ced19624eae01169ce54690aeec0e609 Rezultati: Numri është 123.

Dart: Bazat

Bazat hello.dart Kompajlimi: dart hello.dart Kodi mund të testohet edhe në https://dartpad.dartlang.org/ Rezultati në terminal: Hello, Word Deklarimi i variablave Rezultati në terminal: 5 Shohim se Dart bën type inferring,…

Klasat në Dart

Dart është gjuhë e bazuar në OOP. Të gjitha klasat në Dart janë pasardhës të klasës Object pa pasur nevojë të ekstendohen në mënyrë eksplicite. Klasa Object që është superklasa…

Tipet e të dhënave në Dart

Number int double String Boolean List (Array) Map Rune Symbols Të gjitha tipet e të dhënave në Dart janë objekte. Vlerat e tyre do të jenë null derisa të bëhet…