Zhvillimi i aplikacioneve në Flutter

Me Flutter mund të zhvillojmë aplikacione të cilat mund të ekzekutohen në pajisje mobile, kompjuter dhe në Web. Softueri kryesor që duhet të instalohet është Flutter SDK, ku përfshihen: kompajleri,…

Dart: Funksionet

https://dartpad.dartlang.org/ced19624eae01169ce54690aeec0e609 Rezultati: Numri është 123.

Dart: Bazat

Bazat hello.dart Kompajlimi: dart hello.dart Kodi mund të testohet edhe në https://dartpad.dartlang.org/ Rezultati në terminal: Hello, Word Deklarimi i variablave Rezultati në terminal: 5 Shohim se Dart bën type inferring,…

Pse Flutter?

Flutter është UI framework për mobil zhvilluar nga Google. Ofron mundësi për zhvillim të shpejtë të aplikacioneve mobile të cilat janë native për iOS dhe Android, gjithnjë duke punuar në…

Klasat në Dart

Dart është gjuhë e bazuar në OOP. Të gjitha klasat në Dart janë pasardhës të klasës Object pa pasur nevojë të ekstendohen në mënyrë eksplicite. Klasa Object që është superklasa…

Ç’është Flutter?

Flutter është një set veglash që mundëson zhvillimin e aplikacioneve për mjete mobile, Web dhe desktop. Avantazhet kryesore të Flutter: Është i mbështetur nga Google Ka mbështetje nga një komunitet…

Widget

Widget është UI komponentë në Flutter. I tërë kodi në Flutter organizohet në formë të widget me nivele të ndryshme të hierarkisë. Në esencë, një widget është Dart klasë që…

Tipet e të dhënave në Dart

Number int double String Boolean List (Array) Map Rune Symbols Të gjitha tipet e të dhënave në Dart janë objekte. Vlerat e tyre do të jenë null derisa të bëhet…