Zhvillimi i aplikacioneve në Flutter

Me Flutter mund të zhvillojmë aplikacione të cilat mund të ekzekutohen në pajisje mobile, kompjuter dhe në Web. Softueri kryesor që duhet të instalohet është Flutter SDK, ku përfshihen: kompajleri,…

Dart: Funksionet

https://dartpad.dartlang.org/ced19624eae01169ce54690aeec0e609 Rezultati: Numri është 123.

Dart: Bazat

Bazat hello.dart Kompajlimi: dart hello.dart Kodi mund të testohet edhe në https://dartpad.dartlang.org/ Rezultati në terminal: Hello, Word Deklarimi i variablave Rezultati në terminal: 5 Shohim se Dart bën type inferring,…